Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

DLA AUTORÓW

Zgłoszenia prac do publikacji 
Osoby zainteresowane publikacją pracy naukowej w Wydawnictwie Naukowym DSW proszone są o wypełnienie Wniosku (plik do pobrania) oraz przysłanie go wraz z pracą na adres Wydawnictwa: wydawnictwo@dsw.edu.pl 

  1. Dyrektor Wydawnictwa podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu do druku oraz - w przypadku decyzji pozytywnej - po konsultacji z Radą Naukową kieruje pracę do recenzentów wydawniczych.
  2. Ostateczną decyzję o publikacji książki podejmuje Dyrektor Wydawnictwa po zapoznaniu się z recenzjami wydawniczymi i odpowiedzią autora na recenzje. Wówczas Wydawnictwo przedkłada autorowi do podpisania umowę wydawniczą określającą min. datę wydania publikacji, nakład, prawa i obowiązki stron.
  3. Po podpisaniu umowy przez obie strony wydawnictwo przystępuje do prac wydawniczych, obejmujących redakcję językową, korekty wydawnicze, opracowanie typograficzne, projekt okładki, druk. Tryb pracy ustalany jest indywidualnie.

 

Etyka publikacyjna 

Zgodnie z Uchwałą Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 2018 o przyjęciu Kodeksu Etyki Publikacyjnej Wydawnictwa Naukowego DSW (tekst uchwały), Wydawnictwo w działalności publikacyjnej kieruje się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE). Oznacza to, że:

  • Wydawnictwo oczekuje od autora, że zgłaszana przez niego praca jest napisana w pełni samodzielnie,
  • autor korzysta z cudzych praz zgodnie z zasadami prawa autorskiego i nie narusza praw osób trzecich
  • przedkładana praca nie była już wcześniej publikowana.

Wszystkie prace skierowane do druku kierowane są do 2 recenzji wydawniczych (1 w przypadku recenzowanych prac doktorskich, które w recenzjach otrzymały rekomendację do publikacji). Recenzje dokonywane są zgodnie z zasadami obiektywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyki plagiatorskie, a Recenzenci nie powinni kontaktować się z autorami prac. Wydawnictwo przykłada szczególną wagę do wykrywania wszelkiego rodzaju nadużyć publikacyjnych zwłaszcza plagiatów, ghostwriting i guest-authorship.

W przypadkach wykrycia nadużyć, Wydawnictwo będzie powiadamiało odpowiednie zainteresowane instytucje (więcej o zasadach COPE: https://publicationethics.org/core-practices).

 

Reguły edytorskie 

Prosimy postępować zgodnie z następującymi zasadami: 

1.   Zasady formatowania: Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy standardowe (2,5 cm ze wszystkich stron); tekst zawarty w jednej kolumnie; wszelkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma); nie należy używać funkcji dzielenia wyrazów.

2.   Rysunki, ilustracje, zdjęcia, mapy i inne materiały graficzne należy przesłać osobno w formacie JPEG. Rozmiary grafiki nie powinny być mniejsze aniżeli 300 x 500 pikseli. Wymagane jest oznaczenie tych materiałów w tekście wraz z numeracją (np. Rys. 1) i podaniem źródła. W przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów.

3.   Wydawnictwo rekomenduje formatowanie tekstu zgodnie ze stylem APA 6 (http://www.apastyle.org):

 

Odsyłacze w tekście:

·      W odsyłaczu należy umieścić nazwisko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron, np.: (Boma, 2007, s. 5).

·      Przy dwóch autorach należy umieścić oba nazwiska rozdzielone przecinkiem, np.: (Boma, Drowska, 2007, s. 4-6).

·      Przy trzech do pięciu autorów należy umieścić wszystkie nazwiska przy pierwszym odsyłaczu do publikacji, przy kolejnych podając jedynie nazwisko pierwszego autora, np.: (Boma, Drowska, Jeremiak, 2007), (Boma i in., 2007).

·      Przy sześciu i więcej autorach należy podać tylko nazwisko pierwszego, np.: (Boma i in., 2007).

·      W odsyłaczu do publikacji stworzonej przez ciało zbiorowe (np. organizację) należy za pierwszym razem podać pełną nazwę, jej skróconą formę i rok, np.: (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej [TWP], 2012), w kolejnych odsyłaczach należy ograniczyć się do podania skrótu, np.: (TWP, 2012).

·      W odsyłaczu dla prac anonimowej należy zamieścić tytuł i rok, np.: („Raport z badań”, 2012).

·      Jeśli w tekście pojawiają się nazwiska autorów lub tytuł dzieła anonimowego, w odsyłaczu należy zamieścić jedynie rok, np.: proponuje Boma (2007); według kwalifikacji Smitha i Jonesa (2001); jak przedstawiono w Pedagogy (2012).

·      Jeśli w tekście pojawia się nazwa ciała zbiorowego, w pierwszym odsyłaczu należy podać skrót i rok, np.: stworzone przez Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI, 2012), w dalszej części należy stosować skrót nazwy, a w odsyłaczu podawać jedynie rok, np.: w raporcie PTNEI (2012). W przypadku, gdy nazwa nie posiada skrótu w odsyłaczu należy podać rok, np.: Kolegium Nauczycielskie (2011).

 

Opis bibliograficzny:


·      Książka


Boma, D. (b.d.). O zabawie dziecka w wieku przedszkolnym. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW. 
Boma, D., Jones, M. (2012). Mediacje w zabawie. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
Boma, D., Smith, J., Jones, M. (red.). (2012). O zabawie (wyd. 2). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.


·      Rozdział/artykuł w książce


Boma, K. (2012). Pedagogika zabawy. W: J. Smith, M. Jones (red.), Edukacja w wieku przedszkolnym (s. 23-40). Wrocław: Wydawnictwo Archetyp.
Boma, S., Michalski, G., Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. W: P. Nowak (red.), Edukacja (s. 40-43). Warszawa: Wydawnictwo X.
O kształceniu zdalnym. (2011). W: Edukacja na odległość (wyd. 3, s. 4-6). Warszawa: Wydawnictwo X.

·      Artykuł w czasopiśmie


Nowak, K. (2012). Edukacja a nowe media. Roczniki Edukacyjne, 12, 43-47.
Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. Elektroniczna Edukacja, 7(2), 45-50. Doi: xx.xxxxxx
Kowalski, R. (2008). Narzędzia w e-learningu. Roczniki o Edukacji, 3, 34-38. Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl
Co nowego w e-learningu akademickim. (sierpień 2005). Newsletter o E-learningu. Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl

·      Internet


Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. (b.d.). Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.twp.edu.pl
Massachusetts Institute of Technology (Producent). (wiosna 2011). Introduction to Psychology [Film]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.filmu.pl
Kowalski, B. (Producent). (2012). E-learning w wersji audio [Audiocast]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.audiocastu.pl 


Dozwolone jest stosowanie przypisów dolnych w celu objaśnienia, skomentowania, zamieszczenia interpretacji itp. 

 

 

 

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!