Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

DLA AUTORÓW

Zgłoszenia prac do publikacji 
Osoby zainteresowane publikacją pracy naukowej w Wydawnictwie Naukowym DSW proszone są o wypełnienie Wniosku (plik do pobrania) oraz przysłanie go wraz z pracą na adres Wydawnictwa: [email protected] 

 1. Dyrektor Wydawnictwa podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu do druku oraz - w przypadku decyzji pozytywnej - po konsultacji z Radą Naukową kieruje pracę do recenzentów wydawniczych.
 2. Ostateczną decyzję o publikacji książki podejmuje Dyrektor Wydawnictwa po zapoznaniu się z recenzjami wydawniczymi i odpowiedzią autora na recenzje. Wówczas Wydawnictwo przedkłada autorowi do podpisania umowę wydawniczą określającą min. datę wydania publikacji, nakład, prawa i obowiązki stron.
 3. Po podpisaniu umowy przez obie strony wydawnictwo przystępuje do prac wydawniczych, obejmujących redakcję językową, korekty wydawnicze, opracowanie typograficzne, projekt okładki, druk. Tryb pracy ustalany jest indywidualnie.

 

Etyka publikacyjna 

Zgodnie z Uchwałą Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 2018 o przyjęciu Kodeksu Etyki Publikacyjnej Wydawnictwa Naukowego DSW (tekst uchwały), Wydawnictwo w działalności publikacyjnej kieruje się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE). Oznacza to, że:

 • Wydawnictwo oczekuje od autora, że zgłaszana przez niego praca jest napisana w pełni samodzielnie,
 • autor korzysta z cudzych praz zgodnie z zasadami prawa autorskiego i nie narusza praw osób trzecich
 • przedkładana praca nie była już wcześniej publikowana.

Wszystkie prace skierowane do druku kierowane są do 2 recenzji wydawniczych (1 w przypadku recenzowanych prac doktorskich, które w recenzjach otrzymały rekomendację do publikacji). Recenzje dokonywane są zgodnie z zasadami obiektywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyki plagiatorskie, a Recenzenci nie powinni kontaktować się z autorami prac. Wydawnictwo przykłada szczególną wagę do wykrywania wszelkiego rodzaju nadużyć publikacyjnych zwłaszcza plagiatów, ghostwriting i guest-authorship.

W przypadkach wykrycia nadużyć, Wydawnictwo będzie powiadamiało odpowiednie zainteresowane instytucje (więcej o zasadach COPE: https://publicationethics.org/core-practices).

 

Reguły edytorskie 

Prosimy postępować zgodnie z następującymi zasadami: 

1.   Zasady formatowania: Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy standardowe (2,5 cm ze wszystkich stron); tekst zawarty w jednej kolumnie; wszelkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma); nie należy używać funkcji dzielenia wyrazów.

2.   Rysunki, ilustracje, zdjęcia, mapy i inne materiały graficzne należy przesłać osobno w formacie JPEG. Rozmiary grafiki nie powinny być mniejsze aniżeli 300 x 500 pikseli. Wymagane jest oznaczenie tych materiałów w tekście wraz z numeracją (np. Rys. 1), tytułem i podaniem źródła. W przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów.

3.   Wydawnictwo rekomenduje formatowanie tekstu zgodnie ze stylem APA 7 (http://www.apastyle.org):

 

Odsyłacze w tekście:

 •        W odsyłaczu należy umieścić nazwisko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron oddzielone przecinkami, np.: (Boma, 2007, s. 5).
 •        Jeśli cytowana publikacja ma dwóch autorów należy umieścić oba nazwiska połączone znakiem &, np.: (Boma & Drowska, 2007, s. 4-6).
 •        Jeśli autorów cytowanej pracy jest trzech lub więcej w cytowaniu należy podać tylko nazwisko pierwszego z dopiskiem ‘et al.’, np.: (Boma et al., 2007).
 •        W odsyłaczu do publikacji stworzonej przez ciało zbiorowe (np. organizację) należy za pierwszym razem podać pełną nazwę, jej skróconą formę w nawiasie kwadratowym i rok, np.: (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej [TWP], 2012), w kolejnych odsyłaczach należy ograniczyć się do podania skrótu, np.: (TWP, 2012).
 •        W odsyłaczu dla prac anonimowej należy zamieścić tytuł i rok, np.: (Raport z badań, 2012).
 •       Jeśli w jednym miejscu cytowanych jest więcej niż jedna praca, oddzielamy je od siebie średnikami, np. (Adams 2019; Shumway & Shulman, 2015; Westinghouse, 2017).
 •        Jeśli cytowane są 2 lub więcej prac tego samego autora podajemy nazwisko raz, a daty oddzielamy przecinkami, np.: (Carrawy et al., 2013, 2014, 2019).
 •        Jeśli w tekście pojawiają się nazwiska autorów lub tytuł dzieła anonimowego, w odsyłaczu należy zamieścić jedynie rok, np.: proponuje Boma (2007); według kwalifikacji Smitha i Jonesa (2001); jak przedstawiono w Pedagogy (2012).
 •        Jeśli w tekście pojawia się nazwa ciała zbiorowego, w pierwszym odsyłaczu należy podać skrót i rok, np.: stworzone przez Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI, 2012), w dalszej części należy stosować skrót nazwy, a w odsyłaczu podawać jedynie rok, np.: w raporcie PTNEI (2012). W przypadku, gdy nazwa nie posiada skrótu w odsyłaczu należy podać rok, np.: Kolegium Nauczycielskie (2011).

 

Więcej na temat odsyłaczy w tekście pracy można znaleźć na stronie: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations


 

Opis bibliograficzny:


·      Książka
Boma, D. (b.d.). O zabawie dziecka w wieku przedszkolnym. Wydawnictwo Naukowe DSW. 
Boma, D., & Jones, M. (2012). Mediacje w zabawie. Wydawnictwo Naukowe DSW.
Boma, D., Smith, J., & Jones, M. (Red.). (2012). O zabawie (wyd. 2). Wydawnictwo Naukowe DSW.


·      Rozdział/artykuł w książce
Boma, K. (2012). Pedagogika zabawy. In J. Smith & M. Jones (Red.), Edukacja w wieku przedszkolnym (s. 23–40). Wydawnictwo Archetyp.
Boma, S., Michalski, G., & Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. In P. Nowak (Red.), Edukacja (s. 40–43). Wydawnictwo X.
O kształceniu zdalnym. (2011). In Edukacja na odległość (wyd. 3, s. 4–6). Wydawnictwo X.


·      Artykuł w czasopiśmie
Nowak, K. (2012). Edukacja a nowe media. Roczniki Edukacyjne, 12, 43–47.
Wójtowicz, T. (2020). Social Credit System w Chińskiej Republice Ludowej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 14(2), 38–54. https://doi.org/10.34862/rbm.2020.2.3
Kowalski, R. (2008). Narzędzia w e-learningu. Roczniki o Edukacji, 3, 34–38. http://www.adres.artykulu.pl
Co nowego w e-learningu akademickim. (2005 sierpień). Newsletter o E-learningu. Pobrano 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl


·      Internet

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. (b.d.). Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.twp.edu.pl
Massachusetts Institute of Technology (Producent). (2011 wiosna). Introduction to Psychology [Film]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.filmu.pl
Kowalski, B. (Producent). (2012). E-learning w wersji audio [Audiocast]. Pobrano 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.audiocastu.pl 


UWAGI DODATKOWE


*Wyrażenie „Pobrano” wraz z datą dostępu do publikacji online podjemy w przypadku adresów, które są lub mogą być aktualizowane (po jakimś czasie adres będzie kierował do innych treści). Adresu WWW nie kończymy kropką.

 

**W przypadku publikacji z numerem DOI – podjemy pełny adres, a nie sam numer. Nie kończymy numeru DOI kropką.

 

Więcej przykładów opisów publikacji można znaleźć na stronie: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

 

Dozwolone jest stosowanie przypisów dolnych w celu objaśnienia, skomentowania, zamieszczenia interpretacji itp. 

 

Opisy publikacji w bibliografii załącznikową szeregujemy alfabetycznie według pierwszego elementu opisu (zazwyczaj nazwisko autora, redaktora itp.). Jeśli w bibliografii załącznikowej pojawia się więcej niż jedna praca tego samego autora z tego samego roku szeregujemy je wg tytułu, a do informacji o dacie publikacji dodajemy znacznik literowy, np.:

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020a).

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020b, 26 marca).

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020c).

Przy szeregowaniu nie uwzględniamy „A”, „An”, „The” na początku tytułów.

 

Do tworzenia bibliografii załącznikowej oraz odsyłaczy można wykorzystać menedżer bibliografii (np. Zotero, Mendeley, Endnote). Należy pamiętać o usunięciu powiązań bibliograficznych z programem przed wysłaniem tekstu do Wydawnictwa.

 

 

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!