Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

DLA AUTORÓW

Zgłoszenia prac do publikacji 
Osoby zainteresowane publikacją pracy naukowej w Wydawnictwie Naukowym DSW proszone są o wypełnienie Wniosku (plik do pobrania) oraz przysłanie go wraz z pracą na adres Wydawnictwa: wydawnictwo@dsw.edu.pl Dyrektor Wydawnictwa podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu do druku oraz - w przypadku decyzji pozytywnej - po konsultacji z Radą Naukową kieruje pracę do recenzentów wydawniczych. Ostateczną decyzję o publikacji książki podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z recenzjami wydawniczymi i odpowiedzią autora na recenzje. Wówczas Wydawnictwo przedkłada autorowi do podpisania umowę wydawniczą określającą min. datę wydania publikacji, nakład, prawa i obowiązki stron. Po podpisaniu umowy przez obie strony wydawnictwo przystępuje do prac wydawniczych, obejmujących redakcję językową, korekty wydawnicze, opracowanie typograficzne, projekt okładki, druk.

 

Etyka publikacyjna 

Zgodnie z Uchwałą Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 2018 o przyjęciu Kodeksu Etyki Publikacyjnej Wydawnictwa Naukowego DSW (tekst uchwały), Wydawnictwo w działalności publikacyjnej kieruje się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE). Oznacza to, że Wydawnictwo oczekuje od autora, że zgłaszana przez niego praca jest napisana w pełni samodzielnie, autor korzysta z cudzych praz zgodnie z zasadami prawa autorskiego i nie narusza praw osób trzecich oraz że przedkładana praca nie była już wcześniej publikowana. Wszystkie prace skierowane do druku kierowane są do 2 recenzji wydawniczych (1 w przypadku recenzowanych prac doktorskich, które w recenzjach otrzymały rekomendację do publikacji). Recenzje dokonywane są zgodnie z zasadami obiektywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyki plagiatorskie, a Recenzenci nie powinni kontaktować się z autorami prac. Wydawnictwo przykłada szczególną wagę do wykrywania wszelkiego rodzaju nadużyć publikacyjnych zwłaszcza plagiatów, ghostwriting i guest-authorship. W przypadkach wykrycia nadużyć, Wydawnictwo będzie powiadamiało odpowiednie zainteresowane instytucje (więcej o zasadach COPE: https://publicationethics.org/core-practices).

 

Reguły edytorskie 

Prosimy postępować zgodnie z następującymi zasadami: 

1.   Zasady formatowania: Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy standardowe (2,5 cm ze wszystkich stron); tekst zawarty w jednej kolumnie; wszelkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma); nie należy używać funkcji dzielenia wyrazów.

2.   Rysunki, ilustracje, zdjęcia, mapy i inne materiały graficzne należy przesłać osobno w formacie JPEG. Rozmiary grafiki nie powinny być mniejsze aniżeli 300 x 500 pikseli. Wymagane jest oznaczenie tych materiałów w tekście wraz z numeracją (np. Rys. 1) i podaniem źródła. W przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów.

3.   Wydawnictwo rekomenduje formatowanie tekstu zgodnie ze stylem APA 6 (http://www.apastyle.org):

 

Odsyłacze w tekście:

·      W odsyłaczu należy umieścić nazwisko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron, np.: (Boma, 2007, s. 5).

·      Przy dwóch autorach należy umieścić oba nazwiska rozdzielone przecinkiem, np.: (Boma, Drowska, 2007, s. 4-6).

·      Przy trzech do pięciu autorów należy umieścić wszystkie nazwiska przy pierwszym odsyłaczu do publikacji, przy kolejnych podając jedynie nazwisko pierwszego autora, np.: (Boma, Drowska, Jeremiak, 2007), (Boma i in., 2007).

·      Przy sześciu i więcej autorach należy podać tylko nazwisko pierwszego, np.: (Boma i in., 2007).

·      W odsyłaczu do publikacji stworzonej przez ciało zbiorowe (np. organizację) należy za pierwszym razem podać pełną nazwę, jej skróconą formę i rok, np.: (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej [TWP], 2012), w kolejnych odsyłaczach należy ograniczyć się do podania skrótu, np.: (TWP, 2012).

·      W odsyłaczu dla prac anonimowej należy zamieścić tytuł i rok, np.: („Raport z badań”, 2012).

·      Jeśli w tekście pojawiają się nazwiska autorów lub tytuł dzieła anonimowego, w odsyłaczu należy zamieścić jedynie rok, np.: proponuje Boma (2007); według kwalifikacji Smitha i Jonesa (2001); jak przedstawiono w Pedagogy (2012).

·      Jeśli w tekście pojawia się nazwa ciała zbiorowego, w pierwszym odsyłaczu należy podać skrót i rok, np.: stworzone przez Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI, 2012), w dalszej części należy stosować skrót nazwy, a w odsyłaczu podawać jedynie rok, np.: w raporcie PTNEI (2012). W przypadku, gdy nazwa nie posiada skrótu w odsyłaczu należy podać rok, np.: Kolegium Nauczycielskie (2011).

 

Opis bibliograficzny:


·      Książka


Boma, D. (b.d.). O zabawie dziecka w wieku przedszkolnym. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW. 
Boma, D., Jones, M. (2012). Mediacje w zabawie. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
Boma, D., Smith, J., Jones, M. (red.). (2012). O zabawie (wyd. 2). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.


·      Rozdział/artykuł w książce


Boma, K. (2012). Pedagogika zabawy. W: J. Smith, M. Jones (red.), Edukacja w wieku przedszkolnym (s. 23-40). Wrocław: Wydawnictwo Archetyp.
Boma, S., Michalski, G., Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. W: P. Nowak (red.), Edukacja (s. 40-43). Warszawa: Wydawnictwo X.
O kształceniu zdalnym. (2011). W: Edukacja na odległość (wyd. 3, s. 4-6). Warszawa: Wydawnictwo X.

·      Artykuł w czasopiśmie


Nowak, K. (2012). Edukacja a nowe media. Roczniki Edukacyjne, 12, 43-47.
Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. Elektroniczna Edukacja, 7(2), 45-50. Doi: xx.xxxxxx
Kowalski, R. (2008). Narzędzia w e-learningu. Roczniki o Edukacji, 3, 34-38. Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl
Co nowego w e-learningu akademickim. (sierpień 2005). Newsletter o E-learningu. Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl

·      Internet


Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. (b.d.). Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.twp.edu.pl
Massachusetts Institute of Technology (Producent). (wiosna 2011). Introduction to Psychology [Film]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.filmu.pl
Kowalski, B. (Producent). (2012). E-learning w wersji audio [Audiocast]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.audiocastu.pl 


Dozwolone jest stosowanie przypisów dolnych w celu objaśnienia, skomentowania, zamieszczenia interpretacji itp. 

 

 

 

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!