Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

Zajrzyj
do środka

Metryczka

Oprawa: Miękka
Numer wydania: 1
Wymiary: B5
Data wydania: 2016
Liczba stron: 295
ISBN: 978-83-62302-89-5
E-book: pdf
  • Edukacja,
  • Seria DISSERTATIONES PAEDAGOGICAE

Tranzycje w konstruowaniu karier przez młodych dorosłych. Przesłania dla poradnictwa

Joanna Minta

[…] Punktem wyjścia czyni Autorka okres wczesnej dorosłości, przedstawiając różne jego oblicza. Z mojej perspektywy, szczególnie cenne jest zwrócenie uwagi na nowy okres rozwojowy, jakim jest wschodząca dorosłość. […] Mamy tu do czynienia z problematyzowaniem kategorii dorosłości, która z obiektywnego terminu przekształca się współcześnie w subiektywny fenomen. […] Walorem recenzowanej rozprawy są także przesłania dla współczesnego poradnictwa kariery […] Autorka przedstawiła […] możliwości wykorzystania wyników badań nad tranzycjami w całożyciowym poradnictwie kariery, dokonujący się współcześnie w praktyce poradniczej zwrot ku poradnictwu konstruowania życia, wynikające z własnych badań rekomendacje dla praktyki. […] Skonstruowany przez nią projekt badawczy, przedstawione w części empirycznej rezultaty przeprowadzonych badań stanowią czytelną, zgodną ze stanem najnowszej wiedzy w tym zakresie, całość.

prof. dr hab. Roman Leppert, UKW

Rozdział I
Między młodzieńczością a dorosłością – różne oblicza wczesnej dorosłości

1.1. Dorosłość – od kategorii obiektywnej do subiektywnego fenomenu

1.1.1. Wczesna dorosłość w wybranych koncepcjach rozwoju człowieka

1.1.2. Wschodząca dorosłość (emerging adulthood) – nowy okres rozwojowy

1.2. Polscy młodzi dorośli

1.3. Biograficzne uczenie się młodych dorosłych (w wybranych koncepcjach andragogicznych i poradoznawczych)

1.3.1. Andragogiczne koncepcje uczenia się biograficznego Petera Alheita oraz Agnieszki Bron

1.3.2. Poradoznawcza teoria społecznego uczenia się Johna Krumboltza

1.3.3. Uczenie się otwartości na nieprzewidziane sytuacje – teoria przewidywanych szczęśliwych zbiegów okoliczności (Planned Happenstance Theory)

Rozdział II
Od planowania do konstruowania kariery

2.1. Koncepcje kariery w naukach społecznych

2.2. Od wyboru zawodu do re- i ko-konstruowania całożyciowej kariery

2.3. Konstruowanie karier – perspektywa konstruktywistyczna w poradnictwie kariery

2.3.1. Socjodynamiczne poradnictwo R. Vance’a Peavyego

2.3.2. Teoria konstrukcji kariery Marka S. Savickasa (Career construction theory)

2.3.3. Koncepcja „samokonstruującego się modelu” (Self-construction model) Jeana Guicharda

2.4. Wzory karier w dotychczasowych badaniach społecznych

Rozdział III
Rola tranzycji w konstruowaniu kariery

3.1. Tranzycje w życiu człowieka

3.2. Model tranzycji w teorii Nancy M. Schlossberg

3.2.1. Typy tranzycji w ludzkich biografiach

3.2.2. Tranzycja jako proces

3.2.3. Znaczenie kontekstu i wpływu w przebiegu procesu tranzycji

Rozdział IV
Koncepcja metodologiczna badań własnych

4.1. Badania jakościowe poradnictwa w kontekście badań społecznych

4.2. Cel, przedmiot badań i pytania badawcze

4.3. Biograficzna perspektywa prowadzonych badań

4.4. Organizacja i przebieg badań

4.5. Wybór i charakterystyka osób badanych

Rozdział V
Tranzycje w karierach młodych dorosłych

5.1. Wybrane strategie projektowania i planowania przyszłości przez młodych ludzi

5.2. Dwa podejścia do planowania kariery badanych narratorów

5.3. Konstruowanie karier przez narratorów

5.3.1. Konstruowanie kariery przez planowanie

5.3.2. Nieplanowanie kariery – próby uzasadnienia

5.3.2.1. Nieplanowanie kariery i kapitalizowanie niespodziewanych tranzycji

5.3.2.2. Nieplanowanie kariery i bierne doświadczanie tranzycji

5.3.3. Sposoby konstruowania karier w narracjach osób badanych

5.4. Rodzaje tranzycji w opowieściach narratorów

5.4.1. Tranzycje w sferze edukacyjno-zawodowej

5.4.2. Tranzycje w sferze relacji z innymi

5.4.3. Tranzycje w sferze osobistej

5.5. Najczęstsze rodzaje tranzycji w narracjach młodych dorosłych

Rozdział VI
Miejsce poradnictwa wśród doświadczanych tranzycji

6.1. Spotkanie poradnicze jako tranzycja

6.2. Poradnictwo w opowieściach narratorów

6.2.1. Spotkanie z doradcą jako tranzycja

6.2.2. Spotkanie poradnicze jako mało znaczące wydarzenie

Rozdział VII
Przesłania dla współczesnego poradnictwa kariery

7.1. Możliwości wykorzystania badań nad tranzycjami w całożyciowym poradnictwie kariery

7.2. Zwrot ku poradnictwu konstruowania życia (Life design counselling)

7.3. Rekomendacje dla praktyki – identyfikowanie tranzycji biograficznych

Zakończenie

Bibliografia

Spis schematów, rysunków i tabel

Aneks

Załącznik nr 1. Przykład analizy tranzycji biograficznych na podstawie narracji Kamila

Załącznik nr 2. Graficzne przedstawienie tranzycji opracowane na podstawie zebranych narracji

Minta

Polecamy

Edukacja

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!